Výsledky Ceny

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 20010/11
20011/12
celkové vyhodnocení
vyhodnocení žáků 9. třídy
20012/13
celkové vyhodnocení
vyhodnocení žáků 9. třídy
20013/14
celkové vyhodnocení
vyhodnocení žáků 9. třídy
20014/15
celkové vyhodnocení
vyhodnocení žáků 9. třídy
20015/16
celkové vyhodnocení
vyhodnocení žáků 9. třídy
20016/17
celkové vyhodnocení
vyhodnocení žáků 9. třídy
20017/18
celkové vyhodnocení
vyhodnocení žáků 9. třídy
20018/19
celkové vyhodnocení
vyhodnocení žáků 9. třídy


Poděkování všech dětí a zaměstnanců naší školy patří firmě KOEXPRO Ostrava za každoroční finanční dar žákům (25.000,- Kč), především pak jejímu prokuristovi ing. Jaroslavu Pařenicovi, který již bohužel není mezi námi. Dále bychom rádi poděkovali jeho manželce Nadě a celé Hlubíkově rodině.
Hodnotící kritéria

1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň
od škol. roku 2011/12

Statut Ceny Anny a Jaromíra Hlubíkových

Statut Ceny Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov

Článek 1.

1) Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ Lipov (dále jen "Cena"), se uděluje jako věcné nebo finanční ohodnocení žáků a žákyň ZŠ za nejlepší výsledky ve studiu, sportu, v zájmové činnosti, za příkladné činy atp. Dále viz "Organizační řád".

2) Cílem soutěže o "Cenu", která je určena pro žáky a žákyně ZŠ Lipov, je:
  a) udržování a rozvíjení tradic vlastenectví, principu morálky, spravedlivosti, odporu proti bezpráví, úcty ke tradicím atp.;
  b) cílevědomé vedení mladé generace ke komplexnímu rozvoji a soutěživosti ve školních i v mimoškolních aktivitách;
  c) vytváření prostředí soutěživosti s cílem co nejlepší prezentace ZŠ, obce i regionu.

3) O udělení "Ceny" rozhoduje "Komise pro udělování Ceny" (dále jen "Komise").

4) "Cenu" uděluje předseda "Komise" ke dni 1. 6. běžného roku (ke Dni dětí).

5) Cena představuje dotovaný finanční obnos v celkové výši 25 000 Kč, který je rozložen do dvou podílů, a sice 13 000 Kč, a 12 000 Kč:
  a) podíl ve výši 13 000 Kč představuje diplom a věcný nebo peněžitý dar, přičemž se uděluje nejlepším třem žákům nebo žákyním posledního ročníku ZŠ takto: za první místo 6 000 Kč, za druhé místo 4 000 Kč, za třetí místo 3 000 Kč. Pokud bude "Cena" udělena formou věcného daru, bude hodnota věcného daru stanovena tak, že u prvního místa bude zachován podíl udílené finanční částky ve výši 2 000 Kč, u druhého a třetího místa bude zachován podíl udílené finanční částky ve výši 1 000 Kč. U hodnotících kriterií se přisuzuje nejvyšší priorita vždy výsledkům dosahovaným ve studiu.
  b) zbývající podíl "Ceny" ve výši 12 000 Kč bude použit podle bodu 7, Článek 1 "Statutu".

6) Návrhy na udělení "Ceny" podávají učitelé ZŠ, popř. vedoucí zájmových organizací nebo kroužků (TJ Sokol, HS, atp.), případně přímo pověřený člen obecního zastupitelstva. "Cena" podle bodu 5a) Článek 1 "Statutu" se uděluje v běžném roce pouze jednou. V diplomu, který je součástí "Ceny", bude kromě náležitostí stanovených v bodě 2) Článek 4 "Statutu", uvedeno pořadí umístění žáka nebo žákyně v soutěži o "Cenu".

7) Součástí "Ceny" ve smyslu bodu 5), Článek 1 "Statutu" je, že se v průběhu školního roku rovněž odměňují žáci, žákyně nebo kolektivy ZŠ mimořádnými věcnými odměnami až do celkové výše druhého podílu podle bodu 5b) Článek 1 "Statutu". Tyto věcné odměny se stávají osobním majetkem odměněných jednotlivců nebo kolektivů, přičemž jejich udílení navrhuje ředitel školy ve spolupráci s učitelským sborem ZŠ. Také v těchto návrzích je třeba přihlížet především ke výsledkům ve studiu, nemusí jim však být přiřazována nejvyšší priorita. Po formální stránce podléhá i toto udílení mimořádných odměn schválení "Komisí", takže ředitel školy předává vypracované návrhy jednou ročně, tj. ke dni 15. 5." Komisi" formou soupisu odměněných, včetně zdůvodnění udělených odměn a jejich výše. Maximální výše věcné odměny jednomu žáku, nebo žákyni, podle tohoto bodu je limitována hodnotou 1 000 Kč. Také tyto věcné odměny se udělují ke dni 1. 6. běžného roku (ke Dni dětí). Dále viz Organizační řád (příloha).

8) Lhůta k předání návrhů na udělení "Ceny" končí vždy ke dni 15. 5. běžného roku.

Článek 2.

1) Přesný návrh na udělení "Ceny" obsahuje:
  a) příjmení a jméno žáka(yně), datum narozeni, bydliště
  b) stručný životopis
  c) zdůvodnění návrhu na udělení "Ceny"
  d) doklady o výsledcích studia, zájmové činnosti, příkladném činu, ohodnocení účasti na soutěžích, závodech, prezentacích atp.
  e) doporučující posudek dvou nezávislých osob členů zájmových organizací v obci, popř. zastupitelů, pokud si je "Komise vyžádá

2) Návrh se všemi náležitostmi uvedenými v odstavci 1 se předkládá ve dvou vyhotoveních na OÚ Lipov, který zajistí 16.5. běžného roku rozeslání návrhů e-mailem členům "Komise", resp. jejich osobní převzetí členy.

Článek 3.

1) Posuzování návrhů na udělení ceny provádí "Komise", která se skládá z pěti členů, tj.:
- 2 členové rodiny Jaromíra Hlubíka, z nichž je vždy jeden ve funkci předsedy "Komise"
- 1 člen Školské rady zvolený za obec Lipov
- 1 člen TJ Sokol
- 1 člen Školské rady zvolený za rodiče (předseda)

2) Komisi svolává její předseda, zpravidla 2x ročně. "Komise" je usnášeníschopná jsou-li přítomny dvě třetiny členů, z toho oba členové rodiny p. Jaromíra Hlubíka.

3) "Komise" si může vyžádat další hodnocení nebo posouzení návrhů.

4) "Komise" se usnáší nadpoloviční většinou přítomných o doporučí kandidátů k ocenění. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy "Komise". O rozhodnutí "Komise" vypracuje tajemník protokol, který podepíší všichni přítomní členové "Komise".

5) Organizační a administrativní práce spojené s činností "Komise" zabezpečuje tajemník "Komise", zvolený na jejím prvním zasedání.

Článek 4.

1) Finanční prostředky, ze kterých je dotována "Cena" podle "Článek 1", bod 5 a věcné odměny dle "Článek 1", bod 7, jsou poskytovány na základě "Smlouva darovací o darování finanční částky", určená k realizaci "Statutu" - viz "Článek 1", bod 1 a 2. Finanční prostředky jsou obdarovaným vedeny na zvláštním účtu tak, aby mohla být prováděna kontrola jejich čerpání. Tyto prostředky ve výši 25 000 Kč jsou převáděny obdarovanému každým rokem do 30 dnů od podpisu "Smlouva darovací ...". Postup čerpání finančních prostředků ze zvláštního účtu upřesňuje "Organizační řád".

2) Udělení "Ceny" se osvědčuje diplomem, který obsahuje jméno a příjmení oceněné osoby, název "Ceny" a datum jejího udělení. Diplom je opatřen znakem Obce Lipov a podpisy předsedy "Komise" a tajemníka "Komise". Žáci, resp. žákyně umístění na 2. a 3. místě obdrží stejné diplomy s označením umístění.

3) Udělení věcných odměn dle čI. 1, bod 7 je doloženo čestným uznáním "Komise", předaným členem "Komise" nebo osobou pověřenou "Komisí". Dále viz "Organizační řád".

Článek 5.

Nedílnou součástí tohoto "Statutu" je "Organizační řád", který schválí "Komise" na svém zasedání.
"Organizační řád" obsahuje:
- hodnotící kritéria s počty bodů (1 až 10) způsob zveřejňování výsledků a převzetí ceny
- způsob vedení protokolu a jeho archivace možnosti odvolání
- způsob příp. úpravy soutěžních podmínek
- postup výběru finančních prostředků ze zvláštního účtu Základní školy a mateřské školy Jaromíra Hlubíka Lipov, za účelem realizace "Článek 1", bod 5 a 7.

Tento statut nabývá účinnosti podpisem všech stran.

úvodní strana I ukázat na mapě